เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

                                                          คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาพื้นฐานมัลติมีเดีย ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เสียง วิดีโอ การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ทำความรู้จักโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ เครื่องมือพื้นฐานในการตัดต่อวิดีโอ เริ่มต้นงานตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การสร้างข้อความไตเติลให้กับวิดีโอ การเพิ่มเทคนิควิดีโอด้วยทรานซิชัน การเพิ่มเทคพิเศษให้กับวิดีโอด้วยฟิลเตอร์ เทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอ การแพนภาพและใส่แอนนิเมชันให้กับวิดีโอ การตัดต่อคลิปเสียง การนำวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน

          ปฏิบัติการสร้างงานแบบมัลติมีเดียโดยการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ทำความรู้จักโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ เครื่องมือพื้นฐานในการตัดต่อวิดีโอ เริ่มต้นงานตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การสร้างข้อความไตเติลให้กับวิดีโอ การเพิ่มเทคนิควิดีโอด้วยทรานซิชัน การเพิ่มเทคพิเศษให้กับวิดีโอด้วยฟิลเตอร์ เทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอ การแพนภาพและใส่แอนนิเมชันให้กับวิดีโอ การตัดต่อคลิปเสียง การนำวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน

           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างงานแบบมัลติมีเดีย ในการนำเสนองานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  มีจิตสำนึกและรับผิดชอบ 

                                                            ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนเข้าใจความหมายความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์ การประยุกต์ใช้งาน และผลกระทบของมัลติมีเดียได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนเข้าใจความหมายไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของไฮเปอร์เท็กซ์ตลอดจนสามารถอธิบายประโยชน์ของไฮเปอร์เท็กซ์ ได้อย่างถูกต้อง           
3. นักเรียนเข้าใจความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ รวมถึงประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก ตลอดจนสามารถอธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้อย่างถูกต้อง     
4. นักเรียนสามารถบอกและอธิบายความหมาย สืบค้นและสรุปเนื้อความรู้ การเกิดเสียง ประเภทของเสียงและรูปแบบของไฟล์เสียงได้อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ ชนิด และลักษณะการทำงานของวิดีโอ ได้อย่างถูกต้อง
6. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนสามารถสร้างแผนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้อย่างถูกต้อง
7. นักเรียนมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพได้
8. นักเรียนมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้