เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

เรื่องที่ 4 เริ่มต้นงานตัดต่อวิดีโอด้วย VideoStudio Editor 

1. ตัดต่อคลิปวีดีโอจากหน้าต่าง Preview Window
          นอกจากการตัดต่อวีดีโอบน Storyboard and Timeline วิธีที่ง่ายกว่า คือการตัดต่อวีดีโอ บนหน้าต่าง Preview Window ที่ดูผลการตัดต่อและฟังเสียงวีดีโอไปด้วย ทำให้ทราบช่วงเวลาติดต่อที่แม่นยำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกัน ดังรูป 1 ต่อไปนี้
          1) กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดด้วย Mark-in และ Mark-out
          2) กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดด้วย Trim Markers
         

          ก่อนอื่นมาดูส่วนประกอบของหน้าต่าง Preview Window กันก่อน ซึ่งดูภาพวีดีโอที่เรากำลังตัดต่อ เพื่อเลือกตำแหน่งวีดีโอ และปรับแต่งด้วยเครื่องมือตามที่ต้องการอีกด้วย
                 1) Scrubber - เลื่อนเพื่อให้แสดงคลิป ที่ตำแหน่งและเวลาต่างๆ
                 2) Trim markers - กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิป
                 3) Play - เล่นไฟล์ภาพวีดีโอ
                 4) Home - ไปยังจุดเริ่มต้นคลิป
                 5) Previous - ย้อนกลับ
                 6) Next - ไปข้างหน้า
                 7) End - ไปยังจุดสิ้นสุดคลิป
                 8) Repeat - เล่นวนรอบ
                 9) System volume - ปิด-เปิด เพิ่ม-ลด เสียง
               10) Mark-in - กำหนดจุดเริ่มต้นของคลิป
               11) Mark-out - กำหนดจุดสิ้นสุดของคลิป
               12) Sprit clip - ตัด แบ่ง คลิป
               13) Enlarge - ย่อ-ขยาย หน้าต่าง Preview Window    
               14) Project-clip - สลับการเล่นคลิปทั้งหมดและเฉพาะตำแหน่งคลิปที่เลือก
               15) Timecode - ช่วงเวลาในการเล่นคลิป

           1.1 กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิป
                   การตัดคลิปในโปรแกรม Corel VideoStudio จะมีผลภายในโปรแกรมเท่านั้น ไม่มีผลกับคลิปวีดีโอต้นฉบับ เราสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปได้ 2 วิธี ดังรูป 2-3 ต่อไปนี้

                   1.1.1 กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดด้วย Mark-in และ Mark-out
          
      
         1) คลิกเลือกคลิปที่จะทำงาน
         2) เลื่อน Trim Mark กำหนดจุดเริ่มต้นการตัดคลิป
         3) ใช้ปุ่ม Previous หรือ Next เพื่อเลื่อนหาจุดที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้น
         4) คลิกปุ่ม Mark-in เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
         5) เลื่อน Trim Mark กำหนดจุดเริ่มต้นการตัดคลิป
         6) คลิกปุ่ม Mark-out เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุด

                    1.1.2 กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างรวดเร็วด้วย Trim Marker
                            1) คลิกที่ปุ่ม Trim Marker ฝั่งซ้าย เลื่อนมายังตำแหน่งแรกของคลิปที่จะตัด
                            2) คลิกที่ปุ่ม Trim Marker ฝั่งขวา เลื่อนมายังตำแหน่งที่สองของคลิปที่จะตัด
          

             1.2 แบ่งช่วงคลิปวีดีโอ
                    เรายังสามารถแบ่งคลิปออกเป็นตอนๆ เพื่อแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉากเข้าไป หรืออยากจะตัดคลิปแต่ต้องการให้เหลือไว้ก็ทำได้  มีวิธีการแบ่งคลิป ดังรูป 4
           

            1) เลือกคลิปที่ต้องการแบ่ง
            2) เลื่อน Scrubber ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแบ่งคลิป
            3) คลิปที่ถูกแบ่งแล้วเป็น 2 ส่วน

 2. ปรับแต่งคลิปวีดีโอด้วยเครื่องมือใน Option Panel

          เราสามารถดับเบิลคลิกวีดีโอบน Timelime และแสดงเครื่องมือ Option Panel เพื่องคลิปวีดีโอที่ถูกเลือก ดังรูป 5
          

          1) Video duration - แสดงความยาวของคลิป หรือเลือกกำหนดเวลาแสดงคลิป
         2) Volume - ปรับระดับความดังของเสียง
         3) Rotate video - ปรับความเอียงของภาพ
         4) Color correction - ตกแต่งสีและความสว่างของคลิปวีดีโอ
         5) Speed time lapse - ปรับความเร็วในการแสดงคลิปวีดีโอ
         6) Variable speed - ปรับตั้งค่าความเร็วคลิปวีดีโอ
         7) Reverse video - ทำให้คลิปเล่นถอยหลัง
         8) Sprit audio - แยกเสียงออกจากคลิปวีดีโอ
         9) Sprit by Scense - ปรับแต่งคลิปวีดีโอที่แบ่ง
       10) Multitrim video - แยกคลิปออกเป็นหลายๆ คลิป
       11) Resampling option       

            2.1 กำหนดช่วงเวลาแสดงคลิปด้วย Video Duration ดังรูป 6
         

         1) ความยาวของคลิปวีดีโอเท่ากับ 00:00:13:27
         2) ปรับตั้งค่าแสดงความยาวคลิปวีดดีโอ 00:00:10:28
         3) คลิปวีดีโอแสดงตามเวลาที่กำหนดคือ 00:00:10:28

          2.2 ปรับแต่งความดังของเสียงในคลิปวีดีโอ
                  ในส่วนของ  Volumeเราสามารถเลือกไปปรับระดับความดังของเสียง ในคลิปวีดีโอ ปกติเสียงจะกำหนดไว้ที่ระดับ 100 แต่เราสามารถปรับเพิ่ม-ลด ระดับเสียงที่ปุ่ม  และใช้เมาส์เลื่อนความดังได้   ดังรูปภาพ  

 

 

          นอกจากนั้นยังมีปุ่มคำสั่ง สำหรับปรับระดับความดังของเสียงได้อีก ดังนี้ คือ
                    Mute - เลือกเปิด/ปิด คลิปวีดีโอที่กำลังเล่นอยู่
                   Fade in - ปรับระดับของเสียงในตอนเริ่มต้นคลิป จะทำให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้น
                  Fade out - ปรับระดับของเสียงในตอนท้ายคลิป จะทำให้เสียงค่อยๆ เบาลง

           2.3 ปรับหมุนภาพวีดีโอ
                  เครื่องมือปรับหมุนภาพคลิปวีดีโอ สามารถปรับหมุนภาพวีดีโอ ได้ ดังรูป 7-9
                    Rotate Left - หมุนทวนเข็มนาฬิกา

                     Rotate Right - หมุนตามเข็มนาฬิกา
          

           2.4 ตกแต่งสีและความสว่างให้คลิปวีดีโอ
                  เครื่องมือ Color Correction มีประโยชน์มากสำหรับภาพวีดีโอที่ถ่ายแล้วมึด ไม่ค่อยชัด สามารถปรับระดับสี ความมืด สว่าง ได้ตามต้องการ ปรับระดับสีได้ตามต้องการ    โดยการเลื่อน Slide Bar เพิ่มลดตามโหมดนั้นๆ ดังรูป 10-11
           Hue - ปรับระดับสีสะท้อนมาจากวัตถุ
           Satulation - ปรับระดับความเข้ม-จาง ของสี
           Brightness - ปรับความสว่าง-มืด ของสี
           Contrast - ปรับระดับความเข้มของแสง
           Gamma - ปรับความเข้มแกมม่าของสี

          หากต้องการปรับค่ากลับมาเหมือนเดิม ให้ดับเบิลคลิกที่ Slide bar นั้นๆ สังเกตค่าเดิมที่ยังไม่ถูกตั้งค่าตรง Slide bar จะมีค่าเป็น 0
         

            2.5 การปรับแต่งสีในส่วน Write Balance
                 การปรับตั้งค่าในส่วนของ Write balance สามารถปรับตั้งค่า ได้ 3 วิธี ด้วยกัน คือ
                 
2.5.1 ปรับแบบอัตโนมัติ  ปรับตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ตามค่ามาตรฐานที่โปรแกรมได้ตั้งไว้   มีขั้นตอนวิธีการปรับ ดังรูป 12 ต่อไปนี้
                           1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Auto
                           2) คลิกเลือกรายละเอียดของ White Balance
       

                   2.5.2 ปรับ White Balance แบบปรับโทนสีเอง (Pick Color) นำเมาส์คลิกที่ปุ่ม  จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่จุดใดๆ บนหน้าต่าง Preview Window จะเห็นได้ภาพ จะเปลี่ยนไปตามสีที่ต้องการ  ซึ่งมีขั้นตอนการใช้เครื่องมือ ดังรูป 13-14 ต่อไปนี้
                      1) นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม 
                      2) นำเมาส์ไปคลิกที่จุดใดๆ บนหน้าต่าง Preview Window 
         

                    2.5.3 ปรับ White balance ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ให้
                            Tungsten - โทนสีเหมือนภาพที่ถ่ายใต้หลอดไฟทังสเตน
                            Fruorescent - โทนสีเหมือนภาพที่ถ่ายใต้หลอดฟลูออเรสเซนต์
                            Daylight - โทนสีเหมือนภาพถ่ายกลางแจ้ง
                            Cloudy - โทนสีเหมือนภาพถ่ายกลางแจ้ง และมีเมฆคลุม
                            Shade - โทนสีเหมือนภาพถ่ายในร่ม
                            Overcast - โทนสีเหมือนภาพถ่ายคลื้มฟ้าคลื้มฝน
        
 
          2.6 ปรับความเร็วในการแสดงคลิปวีดีโอ
                    การปรับความเร็วของคลิปวีดีโอมีผลช่วยเพิ่มความรู้สึกกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี หากปรับให้เร็วขึ้นจะช่วยให้ตื่นเต้น สนุก ขบขัน แต่ถ้าปรับให้ช้าลงก็จะช่วยในให้รู้สึกถึงความเศร้า ซึ้ง และโรแมนติกมีวิธีการปรับอยู่ 2 วิธี คือ

                    2.6.1 ปรับความเร็วการแสดงวีดีโอด้วย Seed/Time Lapse มีขั้นตอน ดังรูป 15
                           1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม   อยู่ใน option panel
                           2) แสดงความยาวของคลิปที่ปรับความเร็วแล้ว
                           3) แสดงการเปลี่ยนเฟรมวีดีโอ
                           4) แสดงค่าการปรับความเร็ววีดีโอมีค่าเป็น เปอร์เซ็นต์ สามารถปรับค่าได้ถึง 00 เปอร์เซนต์
           

                     2.6.2 ปรับความเร็วการแสดงวีดีโอจากหน้าต่าง Timeline ดังรูป 16
         

           ขั้นตอนการปรับตั้งค่า
                1) นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Timeline view
                2) นำเมาส์ไปคลิกที่แถบ   ของคลิปวีดีโอคลิกเมาส์พร้อมกดปุ่ม shift ค้างไว้ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อปรับย่อขยาย คลิปวีดีโอ ซึ่งจะมีผลต่อการปรับความเร็ว-ช้าในการแสดงผลคลิปวีดีโอ

          2.7 สร้างคลิปวีดีโอถอยหลัง
                  การแสดงคลิปวีดีโอย้อนหลัง เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกเหมือนย้อนเวลา   ซึ่งสามารถทำได้ ดังรูป 17 ต่อไปนี้
                1) คลิกเลือกที่ปุ่ม  

                2) คลิกที่ปุ่ม Play วีดีโอก็จะเล่นย้อนหลังให้ 
          

          2.8 ตัดเสียงออกจากคลิปวีดีโอ
                  เครื่องมือ แยกภาพวีดีโอและเสียงออกจากกัน โดยมีขั้นตอน ดังรูป 18-19
                 1) นำคลิปภาพวีดีโอวางไว้บน timeline
                 2) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม                     
                 3) คลิปวีดีโอจะทำการแยกภาพคลิปวีดีโอกับเสียงออกจากกันทันทีแยกเสียงออกแล้ว