เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

 

นายกิตตินันท์  อทุมชาย

MR.KITTINAN ATUMCHAI

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

451 หมู่ 3 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความสนใจ

 Computer Graphics
Digital Signal Processing
Computer Communications

ประวัติส่วนตัว

 

                    ชื่อ – สกุล                                                           นายกิตตินันท์   อทุมชาย
                    วัน เดือน ปีเกิด                                                     26  พฤษภาคม 2519
                    ตำแหน่ง                                                             ครู ชำนาญการ
                    ที่อยู่ปัจจุบัน                                                        10/815 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

                                                                     คุณวุฒิทางการศึกษา

                     พ.ศ. 2542                                                          ระดับปริญญาตรี                                                                                                                ค.บ.(ครุศาสตร์บัณฑิต) สาขา 

                                                                                             คอมพิวเตอร์ศึกษา
                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

                                                                     
ประวัติการทำงาน

 

                     พ.ศ. 2547                                                          อาจารย์ 1 ระดับ 3  เริ่มรับราชการ 
                                                                                             เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2547 
                                                                                             โรงเรียนดงสว่างวิทยา
                                                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                                                                                             อุบลราชธานี เขต 5
                     พ.ศ. 2548                                                          ตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนพะเยา
                                                                                             พิทยาคม 
                                                                                             อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
                                                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา
                                                                                             เขต 1

 

                     ปัจจุบัน                                                               ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะ
                                                                                              ชำนาญการ
                                                                                              โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
                                                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                                                                                              มัธยมศึกษา เขต 34