เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 11
เรื่อง การแปลงวีดีโอตัดต่อเสร็จไปใช้งาน

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายกระบวนการวิดีโอกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ แปลงงานวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอเป็นรูปแบบต่าง ๆ สร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียว นำไฟล์วิดีโอไปแสดงบนสื่ออื่น ๆ ได้
2) นักเรียนมีทักษะในกระบวนการวิดีโอกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ แปลงงานวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอเป็นรูปแบบต่างๆสร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียว นำไฟล์วิดีโอไปแสดงบนสื่ออื่น ๆ ได้