เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กิดานันท์  มลิทอง. (2543).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กาญจนา รัตนธีรวิเชียร. (2555). บทเรียนออนไลน์ วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

โกวิท  ประวาลพฤกษ์ และสมศักดิ์  สินธุระเวชญ์. (2547). การประเมินในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

จิราภรณ์  พลางวัน. (2541).  การศึกษาพัฒนาการและการสังเคราะห์งานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2528-2542. วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตร  มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ถนอมพร  (ตันพิพัฒน์)  เลาหจรัสแสง. (2545). หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนอรุณการพิมพ์.

ทิศนา  แขมมณี. (2548). องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

บุญชม  ศรีสะอาด. (2553).  การวิจัยเบื้องต้น.  (พิมพ์ครั้งที่ 8).  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2544).  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  นนทบุรี : สำนักพิมพ์ บริษัทอักษรสมาร์ท จำกัด.

ปิยะภา  วรรณสมพร. (2556).  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่.  การค้นคว้าแบบอิสระ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสื่อสารศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประภาพันธ์  พลายจันทร์. (2546).  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและบริการของห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  รายงานการวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 ปราณี  กองจินดา. (2549).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขในใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาโดยใช้แบบฝึกหัดที่เน้นทักษะการคิดเลขในใจกับนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้คู่มือครู.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข. (2548).  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์.

พรพิไล เสิศวิชา. (2544).  มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช. 

มณีนุช สมานหมู่. (2555).  Corel VideoStudio Pro X5.  กรุงเทพฯ : ซิมพลิพลาย.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

ลัดดาวัลย์  แดงใหญ่. (2546). ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักเรียน  ในวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วุฒิชัย  ประสารสอย. (2543). บทเรียนความพิวเตอร์ช่วยสอนและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ: วี.เจ.  พริ้นติ้ง.

วิไลลักษณ์ ช้างโต. (2555). บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. โรงเรียนปทุมธานี.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. (2558). เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. ระบบออนไลน์  แหล่งที่มา   
           ird.rmuti.ac.th/newweb/fmanager/files/4.unit%203.doc  (สืบค้นวันที่ 18   กรกฎาคม2558).

สนิท  สัตโยภาส. (2550). การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559).  [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา http://www.nesdb.go.th/
(9 พฤษภาคม 2556).