เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

 
                               
           
                                                     คำแนะนำการใช้บทเรียน
   
    1)  อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ  
    2)  บทเรียนออนไลน์เป็นเนื้อหามีทั้งหมด 11 เรื่อง
    3)  ในแต่ละเรื่องประกอบด้วย เมนูสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน
    4)  ก่อนศึกษาบทเรียนออนไลน์ทั้ง 11 เรื่อง นักเรียนต้องทำการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ
    5)  เข้าไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียแต่ละหน่วย โดยขอให้เรียนตามลำดับหน่วยการเรียน  เพื่อทำความเข้าใจตามลำดับเนื้อหาที่ควรจะรู้ก่อนหลัง  
    6)  เริ่มศึกษาบทเรียน โดยเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน ผ่าน/ไม่ผ่าน ไม่เป็นไร ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนได้เลย 
    7)  เมื่อศึกษาบทเรียนเสร็จเรียบร้อย ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ นักเรียนต้องพยายามทำให้ผ่าน
    8)  คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จะถูกบันทึกไว้ที่ เมนูข้อมูลนักเรียน ให้เข้าไปตรวจสอบได้เลย
    9)  ในส่วนของใบงาน ให้นักเรียนทำใบงานตามโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ละเรื่อง
   10)  ครูจะสุ่มชิ้นงานหรือเลือกงานที่น่าสนใจให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
   11)  เมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเข้าใจ   
         ถ้าได้คะแนนน้อยควรจะทบทวนเนื้อหาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
   12)  เมื่อเรียนจบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
   13)  นักเรียนควรหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และที่กำหนดให้ในแต่ละหน่วย  
   14)  เมื่อมีปัญหาสงสัย สามารถติดต่อครูผู้สอน  ด้วยการคลิกที่  ถามตอบ สอบถามออนไลน์ 
 

ลำดับขั้นตอนการใช้คู่มือครู
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เรื่อง การใช้โปรแกรม
Corel VideoStudio Pro X7
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 11 เรื่อง 22 คาบ

          1. เข้าเว็บไซด์ http://www.krukittinankwc.org/home จากนั้นเข้าสู่ระบบ ให้ครูผู้สอน ทำการ Login โดยการใส่ user และ password เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนบทเรียนออนไลน์ (กรณีมีผู้สอนแทน ครูผู้สอนจะกำหนด user และ password ของผู้สอนคนนั้น ซึ่งให้มีสถานะการใช้งานเหมือนกับผู้สอนจริง (สถานะเป็น superuser)
          2. ดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติม เมนูเกี่ยวกับบทเรียน 
          3. ก่อนเข้าศึกษาสื่อบทเรียนออนไลน์ ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (ก่อนเรียนเรื่องที่ 1) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (หลังเรียนเรื่องที่ 11)
          4. ในเนื้อหาบทเรียน เรื่องที่ 1-11 ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหาบทเรียน ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน (แต่ละเรื่องให้จบภายใน 2 คาบ)
          5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละเรื่องครูให้นักเรียนทำใบงาน โดยนักเรียนจะส่งใบงานและครูผู้สอนสามารถตรวจสอบ ได้ทาง Email ของครูผู้สอน และในระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งครูผู้สอนสามารถเข้าถึงได้ (มีสถานะเป็น superuser)
          6. ในกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องให้ดำเนินไปตามแผนการสอนที่ได้เตรียมไว้