เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

        เรื่องที่ 1 ทำความรู้จักกับ Corel VideoStudio Pro X7

 

       Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่ใช้งานไม่ยากจนเกินไปแม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานานโปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่ Effect ต่าง ๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคาบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลง VCD DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ

 1. การติดตั้งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7                   

          1) ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม  Setup  Program  ดังรูป 1
          
          2) คลิกปุ่ม   ดังรูป 2
          3) เลือกที่เก็บไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม ดังรูป 3
          4) คลิกปุ่ม  ดังรูป 2 
          

          5) โปรแกรมทำการบันทึกไฟล์ ดังรูป 4
           

          6) โปรแกรมกำลังกำเนินการติดตั้ง ดังรูป 5
          

          7) คลิกปุ่ม   เพื่อยอมรับเงื่อนไขการติดตั้ง ดังรูป 6
          8) คลิกปุ่ม   ดังรูป 6
          

          9) เลือกประเทศที่ติดตั้ง ดังรูป 7
         10) เลือกระบบการแสดงผลภาพวีดีโอ (ประเทศไทยนิยมใช้ระบบ  Pal) ดังรูป 7
         11) เลือกพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ ดังรูป 7
         12) คลิกปุ่ม Install Now ดังรูป 7
          

         13) คลิกเลือก ติดตั้ง/ไม่ติดตั้ง โปรแกรมเสริม ดังรูป 8
         14) คลิกปุ่ม ดังรูป 8
         

          15)โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ดังรูป 9
        

         16) คลิกที่ปุ่ม Finish (สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม) ดังรูป 10
          

 

2. ส่วนประกอบต่างๆ ใน Corel VideoStudio Pro X7

          1) เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 จะเข้าสู่หน้าจอ ประกอบด้วย ดังรูป 19
                     1. Preview  window - สำหรับแสดงผล
                     2. Library - แถบเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตัดต่อ
                     3. Timeline - เรียบเรียง / ตัดต่อวีดีโอคลิป
         
         เราสามารถเคลื่อนย้ายพื้นที่การทำงานบน  Work  space  โดยดับเบิลคลิกและคลิกปุ่มซ้ายค้างไว้และย้ายไปยังตำแหน่งได้ตามต้องการ

          2.1 Edit Step - หน้าต่างสำหรับตัดต่อ
                    เป็นส่วนที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ ซึ่งเราสามารถตัดต่อ แก้ไข ใส่เทคนิคพิเศษ เพิ่มดนตรี เชื่อมต่อคลิปวิดีโอด้วยฉากต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งเราจะเรียนรู้ในเรื่องต่อไป

                  รายละเอียดในส่วนของ Edit Step ประกอบด้วยดังรูป 20 ต่อไปนี้
         1) Preview Window - หน้าต่างทำหน้าที่แสดงภาพ

         2) Step panel - ส่วนเลือกการทำงานกับไฟล์วีดีโอตามลำดับ
         3) Menu Bar - เลือกคำสั่งต่างๆ
         4) Media Library - คลังภาพและเสียง
         5) Storyboard and Timeline - หน้าต่างเรียบเรียงตัดต่อคลิปวิดีโอ
         6) Tool Bar - ปุ่มเส้นทางลัดคำสั่งต่าง ๆ
         7) Library Panel - แถบเครื่องมือหลักช่วยในการตัดต่อ
         8) Option Panel - ส่วนรวบรวมคำสั่งหลักสำหรับตัดต่อวิดีโอ

     

          2.2 Step Panel - ส่วนเลือกการทำงานกับไฟล์วิดีโอตามลำดับ
           
เป็นส่วนการทำงานหลักของโปรแกรม Corel video studio ซึ่งจะลำดับการสร้าง
แก้ไข ได้แก่ การจับภาพ (capture) การตัดต่อ (edit) และการแปลงไฟล์ที่ทำเสร็จแล้ว (Share)

                    2.2.1 แท็บ Capture - นำภาพวีดีโอจากแหล่งอื่น

                               เป็นการนำเข้าภาพวีดีโอ  จากแหล่งอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น  จากกล้องวีดีโอ  โทรศัพท์มือถือ  จากแผ่นซีดี  ดีวีดี  กล้องเว็บแคม ดังรูป 21 ต่อไปนี้
          

                    2.2.2 แท็บ Edit - เรียบเรียง / ตัดต่อวีดีโอ
                             เป็นการแก้ไข ปรับแต่ง ในการตัดต่อวีดีโอ ซึ่งเป็นส่วนหลักการทำงาน ดังรูป 22 ต่อไปนี้
          

                     2.2.3 แท็บ Share - แปลงไฟล์วีดีโอนำไปใช้งาน
                               เป็นการบันทึกไฟล์  แปลไฟล์  เพื่อนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น  การบันทึกไฟล์ลงแผ่น  ดีวีดี  บนเว็บไซด์  Youtube  เป็นต้น ดังรูป 23 ต่อไปนี้
           

          2.3  Library Panel - แถบเครื่องมือสำหรับตัดต่อ
                    เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการตัดต่อ แก้ไข เช่น การใส่เอฟเฟ็กต์ ข้อความ ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

                   2.3.1 แท็บ Media - สำหรับเก็บไฟล์ภาพและวีดีโอ เพื่อรอการตัดต่อ
                            สำหรับ Media เป็น Library ที่ใช้สำหรับเก็บรูปภาพ วีดีโอ เสียง ที่ใช้ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตาม การนำไฟล์เข้าสู่  Library  โดยคลิกปุ่ม   
หลังจากนั้นไฟล์ก็จะแสดงไว้ในส่วนของ Library ถ้าต้องการจัดเรียง แสดง วิธีต่าง ๆ ก็ให้คลิกปุ่ม  ดังรูป 24 ต่อไปนี้
           

                     2.3.2 แท็บ Instant Project - วีดีโอสำเร็จรูป
                                
สำหรับรวมวีดีโอแบบสำเร็จรูปต่าง ๆ มากมาย  แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้แก่  beginning , middle , ending , Complete , custom , general 

          Beginning  ดังรูป 25
          

          Middle ดังรูป 26
         

           Ending ดังรูป 27
         

          Complete ดังรูป 28
        

          Custom ดังรูป 29
        

          General ดังรูป 30
        

                     2.3.3 แท็บ transition - รูปแบบในการเปลี่ยนฉาก 
                               เป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นการเปลี่ยนฉาก แบ่งเป็น 17 หมวดด้วยกัน  ดังรูป 31-32
         

 

          

                     2.3.4 แท็บ Title - รูปแบบข้อความ
                               เป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นข้อความแบบต่าง ๆ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ดังรูป 33-34
          

          

                   2.3.5 แท็บ Graphic - สำหรับสร้างพื้นหลังสี ใส่เฟรม วัตถุ สามารถเพิ่มเติมได้                  
                              
เป็นส่วนสำหรับสร้างพื้นหลังสี ใส่เฟรม วัตถุ สามารถใส่เพิ่มเติมได้ ภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่นภาพถ่าย ภาพที่สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยรายการ
คำสั่ง ดังรูป 35 
         

          Color ดังรูป 36
         

          Color pattern ดังรูป 37
         

          Background ดังรูป 38
            

          Frame ดังรูป 39
         

           Object ดังรูป 40
         

          Flash Animation ดังรูป 41
        

                   2.3.6 แท็บ Filter - สำหรับใส่ Effect ให้กับงาน
                  เป็นส่วนสำหรับสร้างความแปลกตาและน่าสนใจ  มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ  สามารถนำมาผสมผสานได้ตามความต้องการ ดังรูป 42
        

           2.4  Preview window - หน้าต่างแสดงผล
                   
Preview Window เป็นเหมือนหน้าจอแสดงผลในส่วนของประเภทที่เรากำลังตัดต่ออยู่เช่น ภาพคลิปวีดีโอ เสียง ข้อความ หรือ effect ต่าง ๆ ซึ่งหน้าต่าง Preview Window
สามารถควบคุมการทำงานได้ทุกอย่างเหมือนโปรแกรมเล่นไฟล์ภาพ วีดีโอ หรือเสียง ดังรูป 43
        

          2.5. Option Panel - หน้าต่างรวบรวมคำสั่งต่าง ๆ
                  Option Panel เป็นหน้าต่างสำหรับรวมการใช้คำสั่งชนิดต่าง ๆ ในการตัดต่อวีดีโอ  โดยมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับเราจะปรับ แก้ไข ตกแต่ง กับงานประเภทใด เช่น ถ้าเราปรับแต่งเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ Option Panel ก็จะทำงานในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ

            แผงควบคุมการเล่นคลิปวีดีโอ ดังรูป 44
        

          แผงควบคุมแสดงผลภาพนิ่ง ดังรูป 45
         

          แผงควบคุมแสดงผลข้อความ ดังรูป 46
        

          แผงควบคุมแสดงผล  Effect ดังรูป 47
        

         2.6 Storyboard and Timeline - หน้าต่างตัดต่อวีดีโอ
                Storyboard and timeline หน้าต่างสำหรับเรียบเรียง/ตัดต่อวีดีโอ แบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่

           Storyboard - เหมาะกับผู้เริ่มต้นกับงานตัดต่อวีดีโอ  แต่มีข้อจำกัด ดังรูป 48
         
 

          Timeline - เหมาะกับผู้เริ่มชำนาญการใช้โปรแกรม  สามารถใส่ลูกเล่นได้หลากหลาย  เช่น  การปรับแต่งภาพนิ่ง  วีดีโอ  และเสียง  เป็นต้น ดังรูป 49