เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 2
 เรื่อง การนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ 

1) นักเรียนสามารถบอกการนำเข้าไฟล์วิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบดิจิตอล จับภาพวิดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 จับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ และการนำวิดีโอจาก YouTube และ Vimeo
2) นักเรียนมีทักษะในกระบวนการ การนำเข้าไฟล์วิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบดิจิตอล จับภาพวิดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 จับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ และการนำวิดีโอจาก YouTube และ Vimeo