เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 5 
เรื่อง สร้างข้อความไตเติลให้กับงานวิดีโอ

1) นักเรียนสามารถบอกและอธิบายการสร้างข้อความไตเติลสำเร็จรูป การปรับแต่งลักษณะต่าง ๆ ของข้อความ สร้างการเคลื่อนไหวให้กับข้อความ และสร้างฟิลเตอร์ให้กับข้อความได้
2) นักเรียนมีทักษะในการสร้างข้อความไตเติลสำเร็จรูป การปรับแต่งลักษณะต่าง ๆ ของข้อความ สร้างการเคลื่อนไหวให้กับข้อความ และสร้างฟิลเตอร์ให้กับข้อความได้