เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

เรื่องที่ 5 สร้างข้อความไตเติลให้งานวีดีโอ         

   ไตเติล (Title) คือข้อความที่ใส่ลงไปเพื่อเป็นการตั้งชื่อเรื่อง หรือคำบรรยายบางอย่างที่เราต้องการแทรกลงไปในงานตัดต่อวีดีโอ โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 มีความสามารถในการสร้างข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมปรับแต่งข้อความที่สร้างขึ้น

   1.  การสร้างข้อความจากไตเติลสำเร็จรูป

        ในโปรแกรมได้จัดเตรียม Title สำเร็จรูปหลายรูปแบบ เพียงแค่เปลี่ยนข้อความนั้นก็ใช้งาน ได้แล้ว โดยทำตามขั้นตอน ดังรูป 1 ต่อไปนี้
        1) ลากคลิปวีดีโอที่ต้องการสร้างข้อความ Title มาวางไว้บน Timeline
        2) ไปที่แท็บ Title เลือกรูปแบบ Title ที่ต้องการ
        3) ลาก Title ไปวางไว้บน Timeline ของ Title
        4) ดับเบิลคลิกที่ข้อความส่วนของ Title
        5) ปรับแต่งแก้ไขตามต้องการ
         

         1.1 การปรับแต่งลักษณะต่างๆ ของข้อความ
               นอกเหนือจากการปรับแต่งข้อความอัตโนมัติแล้ว เราสามารถตกแต่งข้อความเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น การปรับขนาดข้อความ การปรับค่าต่างๆ นี้ ทำได้จากหน้าต่าง Option panel ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ Edit และ Attribute ซึ่งมีรายละเอียด ดังรูป 2-3
         

          

          1.2 เลือกรูปแบบและขนาดของข้อความ
                เราสามารถเลือกรูปแบบและปรับขนาดของข้อความให้มีขนาด ตั้งแต่ 1-200 โดยคลิกเมาส์ เลือกข้อความ และไปกำหนดค่าที่ส่วนของตัวเลือก
                 1.2.1 เลือกรูปแบบข้อความ แสดง ดังรูป 4
                        1) ดับเบิลคลิกที่ข้อความ
                        2) คลิกที่ปุ่ม เลือกรูปแบบข้อความ จากนั้นข้อความก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือก
         

                  1.2.2 เลือกขนาดข้อความ
                       1) ดับเบิลคลิกที่ข้อความ
                       2) คลิกที่ปุ่ม เลือกขนาดข้อความตามต้องการ
         นอกจากวิธีดังกล่าว เราสามารถปรับข้อความได้ โดยแดรกเมาส์ที่ปุ่ม (ปุ่มสีเหลือง) บริเวณรอบตัวอักษร ให้มีขนาด เล็กหรือใหญ่ ได้ทันที

                1.2.3 เปลี่ยนสีข้อความ แสดงดังรูป 5
                       1) คลิกเลือกที่ข้อความ
                       2) คลิกที่ปุ่ม และคลิกที่รายการ Corel Color Picker…
             

           นอกจากเลือกที่กำหนดไว้แล้ว เราสามารถเปลี่ยนสีด้วยวิธีอื่น ดังนี้
               1) คลิกเลือกที่ Window Color Picker…
        
               2) คลิกเลือกสีตามที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม OK
         
                 
1.2.4 ปรับระยะห่างข้อความ
                           เราสามารถปรับระยะห่างของข้อความได้ โดยการคลิกเมาส์เลือกข้อความที่เราต้องการปรับ จากนั้นไปที่คำสั่ง Line Spacing แล้วคลิกที่ปุ่ม เพื่อปรับระยะห่างของข้อความ
ตาม
ที่เราต้องการ ดังรูป 6
                  1) คลิกเมาส์ที่ข้อความที่ต้องการปรับ
                  2) คลิกที่ปุ่ม เพื่อปรับขนาดระยะห่างระหว่างข้อความ
           

                     1.2.5 ปรับองศาเอียงข้อความ
                  1) ปรับตัวเลขใน (Rotate by Degree) ในหน้าต่าง Option Panel โดยการป้อนตัวเลของศาลงไป เป็นค่าลบหรือบวกก็ได้ และกดปุ่ม Enter หรือ คลิกที่ปุ่ม ก็ได้เหมือนกัน
           

  2. การปรับแต่งลักษณะต่างๆ ของข้อความ
          2.1 ปรับแต่งลักษณะของข้อความ
           ปรับแต่งลักษณะข้อความ
             ตัวหนา                       ตัวเอียง                     ตัวขีดเส้นใต้

         จัดวางตำแหน่งข้อความ
             จัดชิดซ้าย                  จัดกึ่งกลาง                 จัดชิดขวา

          ปรับทิศทางข้อความ

               Change orientation to vertical เพื่อปรับข้อความให้แสดงในแนวตั้ง
     
          ปรับตำแหน่งข้อความ

                เราสามารถปรับตำแหน่งข้อความ ให้ข้อความไปอยู่ตำแหน่ง บน ล่าง ซ้าย ขวา หรือ
มุมใดมุมหนึ่ง ทิศทางตามต้องการ ดังรูป 8
        

          2.2 กำหนดค่าของเส้นขอบ เงา และโปร่งใส
                  การใส่เส้นขอบ เงา และโปร่งใส เข้าไปกำหนดได้จากหน้าต่าง border/shadow/transparency โดยคลิกที่ปุ่ม กำหนดได้ ดังรูป 9
         

         2.3 กำหนดความหนาของเส้นขอบและสีข้อความ ดังรูป 10 ต่อไปนี้
              1) คลิกเลือกคำสั่ง border/shadow/transparency
              2) กำหนดความหนาของเส้นขอบ
              3) กำหนดสีของเส้นขอบ
          
           เราสามารถกำหนดความเข้มของสีในข้อความได้ โดยคลิกที่ คำสั่ง border/shadow/Transparency และคลิกเลือกที่คำสั่ง  โดยป้อนตัวเลขลงไปในช่อง ถ้าใส่ตัวเลขมากเท่าไหร่ 
ความเข้มของสีก็จะจางมากขึ้นเท่านั้น
    

         2.4 กำหนดความเข้มของสีในข้อความ
                     เราสามารถกำหนดความเข้มของสีในข้อความได้ โดยคลิกที่ คำสั่ง border/shadow/Transparency และคลิกเลือกที่คำสั่ง โดยป้อนตัวเลขลงไปในช่อง ถ้าใส่ตัวเลข
มากเท่าไหร่ ความเข้มของสีก็จะจางมากขึ้นเท่านั้น

         2.5 กำหนดให้ข้อความโปร่งใสจนเหลือเพียงแต่ขอบ

              เราสามารถกำหนดให้ข้อความมีความโปร่งใสจนเหลือเพียงขอบของข้อความ และมองทะลุผ่านข้อความไปเห็นภาพอยู่ด้านหลังทันทีโดยการคลิกที่ปุ่ม 

        2.6 กำหนดให้ข้อความมีการตัดเส้นขอบ
             ถ้าเราต้องการให้มีเส้นขอบหนามากๆ จะทำให้สีของเส้นขอบมากินพื้นที่ของตัวอักษรจนบางครั้งมองไม่เห็นว่าตัวอักษรสีอะไร เราสามารถแก้ไขโดยกำหนดให้มีการตัดเส้นของเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาดังกล่าว โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม  

       2.7 กำหนดความนุ่มนวลให้ข้อความ
             เป็นการปรับให้ข้อความดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น และดูไม่แข็งจนเกินไป โดยการกำหนดค่าที่หน้าต่าง Border/Shadow/Transparency และคลิกเมาส์ที่ปุ่ม 
       2.8 สร้างเงาให้ข้อความ
             การสร้างเงาให้ข้อความ จะช่วยให้ข้อความดูมีมิติและมีความสวยงามมากขึ้น เราสามารถสร้างเงาให้กับข้อความได้ ดังรูป 11-14
       
       
       
        
  

3. สร้างการเคลื่อนไหวให้ข้อความ

         ในการสร้าง Title ส่วนใหญ่เราไม่ให้ข้อความอยู่นิ่งๆ แต่มักทำให้ข้อความเคลื่อนไหวด้วย เพื่อให้ดูหน้าสนใจยิ่งขึ้น เราสามารถกำหนดการเคลื่อนไหวของข้อความที่สร้างขึ้น ดังรูป 15
          1) คลิกเลือกข้อความ
          2) เลือก Animation และ Apply
          3) เลือกชนิดการเคลื่อนไหว
          4) เลือกรูปแบบที่ต้องการ
        

4. ใส่ฟิลเตอร์ให้ข้อความ
       เรายังสามารถใส่ฟิลเตอร์ให้กับข้อความ เพื่อเพิ่มสีสันได้ โดยมีขั้นตอน ดังรูป 16-17 ต่อไปนี้

            1)  คลิกเลือกฟิลเตอร์
            2)  เลือกรูปแบบของฟิลเตอร์ที่ต้องการ
            3)  แดรกเมาส์รูปแบบฟิลเตอร์มาวางไว้บน Timeline ข้อความ
        

          ถ้าเราไม่เลือก Replace Last Filter จะเป็นการใส่ฟิลเตอร์ซ้อนทับกันไปเรื่อยๆ
            1) ไม่เลือก Replace Last Filter
            2) แสดงลักษณะฟิลเตอร์ที่เลือก
            3) ถ้าต้องการลบฟิลเตอร์ไหนให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาท
            4) ลักษณะของฟิวเตอร์ซ้อนทับกัน

        

          ถ้าต้องการใส่ฟิลเตอร์ตัวอื่นให้ข้อความ ให้คลิกเลือกคำสั่ง Replace Last Filter ก่อนจากนั้น เลือกฟิลเตอร์ตัวอื่นมาใส่ ไม่เช่นนั้นจะทับฟิลเตอร์ตัวเดิมไปเรื่อยๆ ดังรูป 18 ต่อไปนี้
              1) คลิกเลือก Replace Last Filter
              2) แสดงฟิวเตอร์ที่เลือกล่าสุด (ถ้าเราเลือกรูปแบบหลายๆ ฟิวเตอร์ จะแสดงเฉพาะฟิวเตอร์ที่เลือกล่าสุดเพียงฟิวเตอร์เดียวเท่านั้น)
              3) แสดงฟิวเตอร์เพียงแค่ฟิวเตอร์เดียวที่เลือกล่าสุด