เข้าสู่ระบบ

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X 7

 เรื่องที่ 3 รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานกับคลิปวิดีโอ      

 Corel  VideoStudio  Pro  X7  มีเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานร่วมกับคลิปวิดีโอ เช่น การเรียงลำดับคลิปจากส่วนของ Storyboard and Timeline หรือการเลือกส่วนของคลิปที่ต้องการโดยใช้แถบเครื่องมือในหน้าต่าง Preview Window

1. การนำไฟล์ต่าง ๆ เข้ามาใน Media Library

         นอกจากการนำเข้าไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น จากกล้องวิดีโอที่กล่าวถึงไปแล้ว เราสามารถนำไฟล์จากแหล่งอื่น เช่น ไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่บนเครื่องเข้ามาใน Media Library เพื่อรอ
ที่จะใช้ในการตัดต่อ โดยประเภทของไฟล์มีเดียที่เราสามารถเลือกนำเข้ามาได้ มีดังนี้
         คลิปวิดีโอ           :         ไฟล์วิดีโอนามสกุลไฟล์ต่าง ๆ เช่น .mp4, .wmv, .3gp, .mpeg  เป็นต้น
         ภาพนิ่ง              :         ไฟล์ภาพนิ่งชนิดต่าง ๆ เช่น  .jpg, .png, .gif  เป็นต้น
         คลิปเสียง           :         ไฟล์ที่เราอัดไว้เพื่อใช้ประกอบ  เช่น  .mp3, .wav, .wma  เป็นต้น

         วิธีการนำไฟล์มีเดียเข้ามา Media  Library ขั้นตอนดังรูป 1 ต่อไปนี้
                   1) คลิกที่ปุ่ม Import  File  เข้าสู่  Library
                   2) คลิกไปยังตำแหน่งเก็บ  Media  File
                   3) เลือกไฟล์ที่ต้องการ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  Open
           

            ไฟล์ที่นำเข้าสู่  Media  Library  จะปรากฏ  โดยแยกออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้
                 Videos           :         แสดงนำเข้าไฟล์คลิปวิดีโอ
                 Photos           :         แสดงนำเข้าไฟล์คลิปภาพนิ่ง
                 Audio Files      :        แสดงนำเข้าไฟล์คลิปเสียง

         ไฟล์ที่แสดงใน  Media  Library  เป็นการแสดงเชื่อมโยงไฟล์ต่าง ๆ เท่านั้น  ไม่ใช่เป็นการดึงไฟล์นั้นมาจริง ๆ โดยเมื่อปิดโปรแกรมแล้วเข้าใหม่  ไฟล์นั้นยังคงแสดงเหมือนเดิม  สามารถเราเลือกใช้งานได้ตลอดเวลา

2. การทำงานกับคลิปวิดีโอใน  Media  Library
          เราสามารถเลือกทำงานกับไฟล์ต่างๆ ที่เลือกนำเข้ามาใน Media Library ได้ง่าย ๆ ผ่านทางแถบเครื่องมือแสดงผลคล้าย ๆ กับการเล่นเครื่องเล่นวิดีโอทั่วไป ขั้นตอน ดังรูป 2 ต่อไปนี้
         

           2.1 ลองทำงานกับคลิปวิดีโอ
                    สำหรับปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือควบคุมการแสดงผลที่อยู่ใน Preview Window มีหลักการทำงานง่าย ๆ ขั้นตอน ดังรูป 3 ต่อไปนี้
         

           1. Jog  bar                 :         เลื่อนเพื่อให้แสดงตำแหน่งคลิป
           2. play                      :         เล่นคลิปที่เราเลือก
           3. home                    :         ตัวเลื่อนของ  jog  bar  กลับไปที่จุดเริ่มต้น
          4.previous                  :         ให้ตัวเลื่อนของ  jog  bar  ไปยังเฟรมก่อนหน้า
          5.next                        :         ให้ตัวเลื่อนของ  jog  bar  ไปยังเฟรมถัดไป
          6.end                        :         ให้ตัวเลื่อนของ  jog  bar  ไปยังจุดสุดท้ายของคลิป
          7.repeat                    :         ให้แสดงคลิปเล่นวนไปเรื่อย ๆ
          8.sound                     :         เลือกเปิด / ปิด  คลิปวิดีโอ
          9.timecode                :         แสดงช่วงเวลาของคลิปที่แสดง2.2 เล่น/หยุด คลิปวิดีโอ  การเล่นคลิปวิดีโอทำได้ง่ายๆ ขั้นตอน ดังรูป 4 ต่อไปนี้

         1) เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการเล่น
         2) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Play เพื่อทำการเล่นคลิปวิดีโอที่เลือก
         

              เมื่อกำลังแสดงคลิปปุ่ม Play จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Pause สำหรับคลิกเพื่อพักการเล่นคลิป และหากต้องการแสดงคลิปต่อ ก็คลิกที่ปุ่ม Pause อีกครั้ง
   

           2.2 เล่น/หยุด คลิปวิดีโอ
                  การเล่นคลิปวิดีโอทำได้ง่ายๆ ขั้นตอน ดังรูป 4 ต่อไปนี้
                        1) เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการเล่น
                        2) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Play เพื่อทำการเล่นคลิปวิดีโอที่เลือก
          
           
       เมื่อกำลังแสดงคลิปปุ่ม Play จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Pause สำหรับคลิกเพื่อพักการเล่นคลิปและหากต้องการแสดงคลิปต่อ ก็คลิกที่ปุ่ม Pause อีกครั้ง

           2.3 ไปยังเฟลมก่อนหน้า หรือเฟรมถัดไป
                เมือเลือกหยุดหรือการเล่นคลิป หากต้องการให้คลิปถอยหลังกลับไปยังเฟรมก่อนหน้า หรือเฟรมถัดไป ก็โดยการคลิกเมาส์ปุ่ม Previous และปุ่ม Next ตามลำดับ ดังรูป 5-7 ต่อไปนี้

        

         2.4 ไปจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุด
                    หากเราต้องการย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Home หรือหากต้องการให้ Jog Bar ไปแสดงที่จุดสิ้นสุดของคลิป ก็คลิกเมาส์ที่ปุ่ม End ดังรูป 8-9 ต่อไปนี้
       

           2.5  ลบคลิปวิดีโอใน Media Library
                  สำหรับวิดีโอ ไฟล์ภาพ และไฟล์เสียงต่างๆ ที่เรานำเข้ามาใช้เป็คลิปใน Media Library นั้น เราสามารถลบคลิปวิดีโอที่ไม่ต้องการหรือไม่ใช้แล้วออกไปได้ โดยมีขั้นตอนแสดง
ดังรูป 10 ต่อไปนี้

        1) คลิกขวาคลิปที่ต้องการลบ ออกจาก Media Library
        2) เลือก Delete เพื่อลบคลิป
        3) คลิกเมาส์ยืนยันการลบคลิป
       

           แนะนำเทคนิคพิเศษเพื่อการตัดต่อวิดีโอ
                 ส่วนของการตัดต่อวิดีโอยังมีเครื่องมือช่วยให้งานตัดต่อวิดีโอออกมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการเปลี่ยนฉาก (Transition), การเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับวิดีโอ  (Filter), การสร้างข้อความประกอบงานวิดีโอ (Title), การใส่กรอบการเคลื่อนไหว (Graphic)

           เทคนิคการเปลี่ยนฉาก (Transtiton) ดังรูป 11
         

          การสร้างข้อความประกอบงานวิดีโอ (Title) ดังรูป 12
            

          การใส่กรอบการเคลื่อนไหว (Graphic) ดังรูป 13
            

          การใส่ฟิลเตอร์ในงานวิดีโอ ดังรูป 14
            

 3. บันทึกวิดีโอที่สร้าง 

          หลังจากที่เราทำการตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อย คราวนี้เราจะทำการบันทึกงาน โดยการบันทึกงานนี้ไม่ใช่การแปลงงานออกมาเป็นภาพยนตร์ แต่เป็นการบันทึกงานวิดีโอที่เราตัดต่อเอาไว้ เพื่อจะนำมาแก้ไขหรือแปลงออกมาเป็นไฟล์วิดีโอในภายหลัง โดยนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกจะมีนามสกุล .VSP (Corel VideoStudio Pro Document) โดยมีขั้นตอนแสดง ดังรูป 15 ต่อไปนี้
         1) เลือก File > Save As… เพื่อสั่งบันทึกงาน
         2) ไปยังตำแหน่งที่บันทึกงาน
         3) ตั้งชื่อให้กับไฟล์งาน
         4) คลิกเมาส์เพื่อบันทึกไฟล์งาน
          

 4. เข้าใจเรื่องการใช้งานคลิป และ Project
        ในการตัดต่อวิดีโอบน Corel VideoStudio นั้น ควรทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานคำสั่งเกี่ยวกับคลิป และคำสั่งเกี่ยวกับ Project นั้น โดยมีความแตกต่างแสดง ดังรูป 16-17 ต่อไปนี้
        1) คำสั่งเกี่ยวกับคลิป (Clip) : แสดงเฉพาะคลิปที่เราเลือก
        2) คำสั่ง Project : แสดงคลิปทุกคลิปที่อยู่ใน Storyboard and Timeline
       

  5. Storyboard และ Timeline เครื่องมือสำหรับตัดต่อวีดี
        Storyboard และ Timeline ใน VideoStudio เป็นเครื่องมือหลักสำหรับทำงานร่วมกับคลิปวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการลำดับเรื่องราว การตัดต่อคลิปวิดีโอ รวมทั้งการทำงานกับคลิปเสียงในงานวิดีโอ หรือการแทรกเทคนิคพิเศษแบบต่างๆ ด้วย โดยหน้าต่างนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด ด้วยกัน ขั้นตอนแสดง ดังรูป 18-19 ต่อไปนี้
        1) Storyboard ใช้สำหรับเป็นมุมมองการวางโครงเรื่องและใส่ลูกเล่นพื้นฐานเข้าไป โดยมุมมองนี้จะใช้งานง่ายกว่ามุมมอง Timeline แต่การใช้งานสามารถทำได้ระดับพื้นฐานเท่านั้น
        2) Timeline จะเหมาะกับงานตัดต่อที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น การใส่เสียงให้กับวิดีโอและใส่เทคนิคการซ้อนภาพแบบ Overlay เป็นต้น
       

          

            ปุ่มคำสั่งต่างๆ บน Storyboard and Timeline แสดงดังรูป 20
        

          1) Track Manager                  :         เพิ่มหรือลดจำนวน Track ต่างๆ
        2) Record/Capture Option       :         บันทึกภาพและเสียงต่างๆ
        
3) Painting Creator                :         สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการเพนต์สี
        4) Sound Mixer                     :          ผสมเสียง แต่งเสียงทำระบบเสียง
        5) Zoom                               :          ย่อ – ขยายคลิปวิดีโอใน Timeline
        6) Fit Timeline in Window      :         ปรับขนาดคลิปให้พอดีกับ Timeline
        7) Title Track                        :         ใส่ข้อความลงในคลิป
        8) Voice Track                       :         ใส่เสียงบรรยายลงในคลิป
        9) Music Track                      :         ใส่เพลงลงในคลิปวิดีโอ
      10) Automatically Scroll…        :         เลื่อน Timeline แบบอัตโนมัติ

  6. ทำงานกับคลิปวิดีโอบน Storyboard และ Timeline
          สำหรับการใช้งาน Storyboard นั้น เพียงแค่ลากคลิปวิดีโอหรือภาพมาวางไว้ที่ Storyboard ก็สามารถลำดับเรื่องราวได้แล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งาน Storyboard ด้านอื่นๆ กัน
          
          
6.1 ย้ายลำดับเรื่องราวใน Storyboard
                     ในกรณีที่เราต้องการย้ายหรือสลับตำแหน่งคลิปต่างๆ ที่อยู่ใน Storyboard ใหม่ เพื่อให้ได้ลำดับเรื่องราวที่เหมาะสมตามความต้องการมากขึ้น ก็สามารถทำได้ แสดงดังรูป 21-22 ต่อไปนี้
         1) คลิกเมาส์เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการย้าย
         2) ลากคลิปวิดีโอมาวางไว้ในลำดับที่ต้องการ (สังเกตว่าคลิปวิดีโอได้ย้ายมาแล้ว)
         


        

         6.2  ลบคลิปวิดีโอออกจาก Storyboard
           หากไม่ได้ใช้คลิปวิดีโอตัวใด หรือนำเข้าคลิปวิดีโอผิดตัว เราก็สามารถเลือกลบคลิปวิดีโอที่เราลากมาใส่ใน Storyboard ออกไปได้ ขั้นตอนแสดง ดังรูป 23-24 ต่อไปนี้
          1) คลิกเมาส์ขวาบนคลิปที่ต้องการลบ
          2) เลือกคำสั่ง Delete (สังเกตว่าคลิปวิดีโอถูกลบไป โดยมีคลิปที่อยู่ถัดไปเข้ามาแทนที่ 
         

         

          6.3 ตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลง
           เราสามารถใช้ Timeline เพื่อตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลง โดยให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการตัด จากนั้นเราสามารถตัดได้ทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายของคลิปหรือเลือกตัดบริเวณใดๆ ของคลิปก็ได้เช่นกัน 

          ในส่วนนี้เป็นการตัดคลิปวิดีโอให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการ เช่น เราต้องการเฉพาะแค่ช่วงต้นของคลิปวิดีโอเพียง 2 นาทีแรก ก็ทำการตัดคลิปวิดีโอ แสดงดังรูป 25-27 ต่อไปนี้